Lakitoimisto Alexia

Vanhemmuuden ja huoltajuuden ero

Huoltajuus ja vanhemmuus

Vanhemmuus ja huoltajuus menevät helposti arkipuheessa sekaisin. Usein vanhemmat ovatkin lastensa huoltajia. Jos lapsi syntyy avioliitossa, ovat molemmat vanhemmat lähtökohtaisesti yhdessä hänen huoltajiaan. Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, on äiti hänen huoltajansa. Jos isyys on vahvistettu, vanhemmat voivat sopia myös yhteishuoltajuudesta. Lapsen juridisia huoltomuotoja ovat yhteishuolto ja yksinhuolto sekä oheishuolto. Lähtökohta on, että vanhemmat jatkavat yhdessä lapsen huoltajina myös eron jälkeen.

Vanhemmuus sellaisenaan ei tuo oikeutta tehdä lasta koskevia päätöksiä. Vanhemmuus muodostaa sukulaissuhteen ja oikeudellisen vanhemmuuden myötä lapselle syntyy mm. oikeus saada elatusta ja perintöä.

Huoltaja huolehtii lapsen kehityksestä ja kasvusta. Huoltajuuteen kuuluu oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksista, nimestä, uskonnosta, terveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta, passista ja muista lasta koskevista asioista.

Huoltajan tehtävät

Jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia, he voivat sopia huoltoon kuuluvien tehtävien jaosta, jos lapsen etu sitä vaatii. Yhteishuoltajat voivat sopia esimerkiksi, että toinen vanhemmista päättää yksin lapsen terveydenhoitoa koskevista asioista, mutta muista asioista huoltajat päättävät yhdessä.

Huoltajia ovat joko vanhemmat tai henkilöt, joille huolto on uskottu. Huoltajilla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta. Huoltaja myös edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa. Huoltaja toimii myös lapsen edunvalvojana hoitaen tämän taloudellisia asioita. Lapsen huolto päättyy tämän täyttäessä 18 vuotta.

Tietojensaantioikeus

Esim. sosiaalitoimi, terveydenhuolto, koulu ja päiväkoti antavat lasta koskevia tietoja vain huoltajalle ja huoltajan antamalla erillisellä luvalla myös lapsen toiselle vanhemmalle, joka ei ole huoltaja. Vanhemmalle, joka ei ole huoltaja, voidaan myös vahvistaa tiedonsaantioikeus tuomioistuimen päätöksellä.

Kuka päättää huoltajuudesta?

Vanhemmat voivat sopia huoltajuudesta keskenään tai siitä voidaan päättää tuomioistuimessa. Lapsella tulee olla vähintään yksi huoltaja, mutta huoltajia voi olla enemmänkin. Oikeudellisia vanhempia voi sen sijaan olla enintään kaksi.

Oikeudellisesti vanhemmuus ja huoltajuus ovat siis kaksi eri asiaa. Yksinkertaistaen juridinen vanhemmuus takaa lapsen oikeudet (tapaaminen, elatus ja perintö) ja huoltajuus puolestaan määrittelee, kuka tai ketkä tekevät lasta koskevat päätökset.

Lisää lakiaiheisia kirjoituksia löydät yrityksemme somesta:

https://www.instagram.com/lakitoimistoalexia/

https://www.facebook.com/lakitoimistoalexia

Lue myös

Lähestymiskielto

Lähestymiskieltoa koskevan lain tarkoituksena on ehkäistä henkeen, terveyteen, vapauteen ja