Lakitoimisto Alexia

Edunvalvonta lastensuojelussa

Lastensuojelun edunvalvonnan taustaa

Edunvalvonta lastensuojelussa perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen sekä kansalliseen lainsäädäntöön liittyvään ja viranomaisia työssään velvoittavaan lapsen oikeuteen osallistua ja ilmaista mielipiteensä itseään koskevissa asioissa. Lastensuojeluasiassa lapsen henkilöön liittyvän edunvalvonnan hakeminen perustuu lastensuojelulakiin. Muilta osin hakemisessa sovelletaan holhoustoimilain säännöksiä.

Lapsella on aina oma oikeudellinen asemansa häntä koskevassa päätöksenteossa. Lapsen huoltajan tai tämän sijaan määrätyn edunvalvojan tehtävä on turvata lapsen asianmukainen edustaminen ja kuuleminen lastensuojeluprosessissa. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on huolehdittava siitä, että edunvalvojaa tarvittaessa haetaan. Tämän lisäksi lapsella on mahdollisuus tarvittaessa saada myös oikeusavustaja asiansa oikeuskäsittelyyn.

Lastensuojelun edunvalvojan määräämisen edellytykset

Jos on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi, tulee lapselle määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa. Perusteltu syy on olemassa, jos voidaan olettaa, että huoltaja joutuu lojaliteettiristiriitaan tai on olemassa sellainen eturistiriita, että hänen puolueettomuutensa vaarantuu.  Eturistiriitatilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, jos huoltajaa tai muuta hänelle läheistä henkilöä epäillään lapsen pahoinpitelystä tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tai jos huoltajan terveydentila estää lapsen puhevallan käyttämisen puolueettomasti. Syynä voi olla myös huoltajan passiivisuus lapsen asiassa. Sen sijaan erimielisyydet huoltajan ja sosiaalityöntekijän välillä eivät riitä perusteeksi edunvalvojan määräämiselle.

Lastensuojelun edunvalvojan hakeminen ja määrääminen

Edunvalvojan määrää tuomioistuin. Myös holhousviranomainen voi määrätä edunvalvojan, jos huoltaja ja hyvinvointialue sitä yhdessä hakevat. Lastensuojelun edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään soveltuva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa. Edunvalvojalla tulee olla paitsi kokemusta työskentelystä lasten kanssa myös lastensuojeluprosessin tuntemusta. Hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi voi tehdä holhousviranomaisena toimiva Digi- ja väestötietovirasto, hyvinvointialue tai lapsen huoltaja.

Lastensuojelun edunvalvojan tehtävä

Lastensuojelun edunvalvojan tehtävä on toimia lapsen puolueettomana edustajana ja käyttää lapsen puhevaltaa määrätyssä asiassa. Tarkemmat tehtävät määrätyssä asiassa kirjataan asiasta tehtävään päätökseen. Edunvalvoja tapaa lasta ja tutustuu lapsen elämäntilanteeseen. Edunvalvoja huolehtii, että lapsen toiveet ja mielipiteet tulevat prosessin aikana esille ja kuulluiksi ja myös siitä, että lapsi pysyy ajan tasalla asiansa etenemisestä. Lisäksi edunvalvoja tuo esille oman näkemyksensä siitä, mikä olisi lapsen edun kannalta paras ratkaisu. Tämä näkemys voi poiketa lapsen, huoltajan ja hyvinvointialueen näkemyksistä.

Keskeistä lainsäädäntöä: Lastensuojelulaki 22 §

Lue myös

Lähestymiskielto

Lähestymiskieltoa koskevan lain tarkoituksena on ehkäistä henkeen, terveyteen, vapauteen ja