Lakitoimisto Alexia

Huostaanotto

Huostaanoton edellytykset

Huostaanotto on lastensuojelutoimenpide, jossa vastuu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta siirtyy vanhemmilta (tai muulta huoltajalta) viranomaisille. Huostaanotto ja sijaishuollon järjestäminen ovat viimesijainen toimenpide lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi, jos huostaanottoon nähden ensisijaiset avohuollon tukitoimet eivät ole mahdollisia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja sijaishuollon katsotaan olevan lapsen edun mukaista.

Kasvun ja kehityksen vakava vaarantuminen

Hyvinvointialueella on velvollisuus ottaa lapsi huostaan ja järjestää hänelle sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä ja kehitystä tai jos lapsi itse vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla vastaavalla tavalla.

Sijaishuoltopaikan valinta

Huostaanotolle on oltava lastensuojelulain mukaiset edellytykset ja sijaishuollon valinnassa on huomioitava lapsen yksilölliset tarpeet, huostaanoton perusteet sekä lapsen mahdollisuus yhteydenpitoon läheistensä kanssa. Lapsi voidaan sijoittaa omaan läheisverkostoonsa, perhehoitoon, ammatilliseen perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen. Ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä läheisten mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen.

Suostumukseen perustuva tai tahdonvastainen

Asianosaisilla on oikeus tulla todisteellisesti kuulluksi ja ilmaista mielipiteensä huostaanotosta ja sijaishuoltopaikasta. Huostaanotto voidaan tehdä suostumukseen perustuen, kun huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi eivät vastusta huostanottoa. Silloin huostaanoton valmistelee sosiaalityöntekijä ja päätöksen tekee johtava viranhaltija. Jos 12 vuotta täyttänyt lapsi tai hänen huoltajansa vastustaa huostaanottoa, tekee johtava viranhaltija hakemuksen hallinto-oikeudelle.

Huostassapidon jatkamisen edellytyksiä on arvioitava jatkuvasti

Huostaanotto on voimassa toistaiseksi. Huostaanotto on lopetettava, kun sen jatkamiseen ei ole enää perusteita. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on arvioitava huostassapidon jatkamisen edellytyksiä asiakassuunnitelman tarkistamisen yhteydessä, lapsen tai huoltajan hakiessa huostassapidon lopettamista tai kun se muutoin osoittautuu tarpeelliseksi. Huostassapito lakkaa viimeistään, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Lapsen huostaanotto aiheuttaa perheessä lähes aina kriisin

Huostaanotto on useimmiten henkisesti hyvin raskas kokemus niin vanhemmille kuin lapsellekin. Oman kokemuksemme mukaan lapsen tai nuoren sopeutumista huostaanottoon yleensä auttaa, kun lapsen ja vanhemman välinen yhteys säilytetään ja yhteydenpitoa tuetaan ja edistetään lain edellyttämällä tavalla. Vanhemmille on selvitettävä huostaanottoon johtaneet syyt ja heidän mielipiteitään tulee kuunnella ja pyrkiä huomioimaan niin huostaanottoprosessin aikana kuin myöhemminkin sijaishuollon aikana lapsen asioista päätettäessä.

Viranomaisen velvollisuus kertoa oikeuksista ja muutoksenhakukeinoista

Viranomaisella on lakisääteinen velvollisuus neuvoa ja selvittää lapselle ja hänen vanhemmilleen heidän oikeutensa sekä kertoa millaisia oikeusturvakeinoja heillä on käytettävissään. Viranomaisella on velvollisuus kertoa myös omia päätöksiään koskevista muutoksenhakukeinoista ja määräajoista. Muutoksenhakuohjeet liitetään myös kirjallisena annettuihin päätöksiin.

Lue lisää oikeusturvakeinoista, kiireellisestä sijoituksesta ja lapsen edusta aiemmin julkaisemistamme artikkeleista: lakitoimistoalexia.fi/oikeusturvakeinoja/, https://lakitoimistoalexia.fi/kiireellinen-sijoitus/, https://lakitoimistoalexia.fi/mita-tarkoittaa-lapsen-etu/

Huostaanottoon liittyvää lainsäädäntöä: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#a417-2007

THL:n julkaisemia tilastoja: https://thl.fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-ja-perheet/lastensuojelu/lastensuojelu

Lue myös

Lähestymiskielto

Lähestymiskieltoa koskevan lain tarkoituksena on ehkäistä henkeen, terveyteen, vapauteen ja