Lakitoimisto Alexia

Huoltotestamentti vanhempien kuoleman varalta

Kenestä tulee lapsen huoltaja?

Oletko tullut koskaan ajatelleeksi, mitä alaikäisille lapsillesi tapahtuu, jos he jäävät kuolemasi jälkeen ilman huoltajaa? Tai tulet muuten estyneeksi huolehtimaan ja hoitamaan huoltajan tehtäviäsi? Lapsia ei voi testamentata samalla tavalla kenellekään, kuin esimerkiksi irtaimistoa ja muuta kiinteää omaisuutta. Vanhemmat voivat kuitenkin etukäteen esittää toiveensa siitä, miten lapsen huolto tulisi vanhemman kuoleman jälkeen järjestää. Kirjallisen huoltotestamentin laatiminen etukäteen kuoleman varalle, voi myöhemmin auttaa paitsi sosiaaliviranomaista ja tuomioistuinta, myös sukulaisia ja muita läheisiä ihmisiä lapsen kannalta parhaan ratkaisun löytämisessä.

Kenelle lapsen huoltajuus määrätään ja kuinka sitä haetaan?

Kun hyvinvointialue saa tiedon lapsesta, joka on jäänyt huoltajan kuoleman johdosta ilman huoltajaa, neuvottelee se lapselle läheisten henkilöiden kanssa sopivasta huoltajasta ja tekee tarvittaessa tuomioistuimelle hakemuksen huoltajan ja edunvalvojan määräämisestä lapselle.

Lapsen huoltajuus ei automaattisesti mene sukulaisille tai kummeille, vaikka lapselle läheiset henkilöt ovatkin etusijalla huoltajuutta ratkaistaessa. Hakemuksen lapsen huollosta voi tehdä käräjäoikeuteen hyvinvointialueen lisäksi myös lapsen sukulainen tai muu läheinen henkilö, jos lapsi on jäänyt huoltajan kuoleman vuoksi kokonaan ilman huoltajaa. Muussa tapauksessa huoltaja tai läheinen ei voi hakemusta tehdä. Tilanteeseen ei vaikuta se, ovatko lapsen vanhemmat tai toinen heistä elossa, jos he eivät ole lapsensa huoltajia. Jos huoltajuudesta tulee huoltajan kuoleman jälkeen kiistaa, pyritään se ratkaisemaan tuomioistuimessa aina lapsen edun mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa vanhempien huoltotestamentissa esittämillä toiveilla voi olla erityistä merkitystä.

Huoltotestamentin tekeminen

Huoltajat voivat yhdessä tai yksinhuoltaja yksin tehdä eläessään ns. huoltotestamentin, jossa he ilmaisevat toiveensa siitä, kuinka lapsen huoltajuus tulisi järjestää huoltajan kuoleman jälkeen. Huoltajat voivat esittää myös tarkempia toiveitaan siitä, kuinka lapsen tulevaisuus tulisi heidän kuolemansa jälkeen järjestää. Huoltotestamentti ja vanhempien toiveet eivät sido viranomaisia tai tuomioistuinta, mutta testamentti voi antaa sosiaaliviranomaiselle tärkeää tietoa lapselle läheisistä henkilöistä ja se otetaan huomioon huoltajuusratkaisua tehtäessä. Päätöksenteossa kuullaan myös lasta, mikäli lapsen ikä ja kehitystaso sen mahdollistavat.

Lakimies avuksi asiakirjan laadintaan

Huoltotestamentti on asiakirja, jota ei välttämättä koskaan tarvita. Se kannattaa kuitenkin laatia. Tilanne, jossa lapset jäävät ilman huoltajaa, voi tulla eteen yllättäen ja odottamatta. Joskus tilanteeseen voi jäädä paremmin aikaa varautua ja valmistautua esim. vakavan sairauden yhteydessä. Tuskin kenellekään vanhemmalle on yhdentekevää, miten heidän lastensa huolenpito heidän kuolemansa tai muun mahdollisen estyneisyytensä jälkeen järjestetään. Asiaa ei vain tule ajatelleeksi silloin kun arki sujuu odotusten mukaan.

Huoltotestamentti kannattaa tehdä kirjallisena, vaikka siitä olisi etukäteen jonkun läheisen kanssa suullisesti keskustellutkin. Asiakirjaan kannattaa toiveen lisäksi perustella, miksi huoltajan ehdottama järjestely olisi lapsen edun mukainen. Henkilöltä, jolle lapsen huoltajuutta ja huolenpitoa toivoo, kannattaa myös pyytää etukäteen suostumus tehtävään.

Suosittelemme käyttämään lakimiehen apua asiakirjan laatimiseen. Näin varmistat huoltotestamentin ymmärrettävyyden. Asiakirjalle ei ole tarkkoja muotovaatimuksia, mutta suosittelemme laadinnan yhteydessä myös todistajien käyttöä.

Lue lisää aiheeseen liittyviä julkaisuja artikkeleistamme: https://lakitoimistoalexia.fi/vanhemmuus-ja-huoltajuus-erot/ ja https://lakitoimistoalexia.fi/mita-tarkoittaa-lapsen-etu/

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361#L2P6b, https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361#L3P14

Lue myös

Lähestymiskielto

Lähestymiskieltoa koskevan lain tarkoituksena on ehkäistä henkeen, terveyteen, vapauteen ja