Lakitoimisto Alexia

Esitutkintaperiaatteet ja asianosaisten oikeudet esitutkinnassa

asianosaisten oikeudet esitutkinnassa

Rikosasiassa asianosaisen olisi hyvä ymmärtää esitutkinnan tarkoitus, esitutkinnassa noudatettavat periaatteet ja asianosaisten oikeudet esitutkinnassa. Tämän kirjoituksen tarkoituksena onkin selventää edellä mainittuja aiheita lukijalle.

Esitutkinnan tarkoituksena on selvittää epäilty rikos, rikoksen teko-olosuhteet, rikoksella aiheutettu vahinko ja saavutettu hyöty, sekä muut syyteharkintaa ja seuraamusta varten tarvittavat seikat. Esitutkinnassa on huomioitava sekä epäiltyä vastaan että hänen puolestaan vaikuttavat seikat (tasapuolisuusperiaate). Epäiltyä on myös kohdeltava esitutkinnassa syyttömänä (syyttömyysolettama). Näin ollen esitutkinnan tarkoituksena ei ole etsiä seikkoja, jotka tukevat epäilyä, vaan tarkoitus on selvittää, onko rikosta ylipäätään tapahtunut.

Avustaja ymmärtää pyytää tiettyjen esitutkintatoimenpiteiden suorittamista

Esitutkintaa johtaa tutkinnanjohtaja tai tietyissä tapauksissa syyttäjä. Asianosaisia esitutkinnassa ovat puolestaan rikoksesta epäilty ja asianomistaja eli epäillyn rikoksen uhri, sekä mahdolliset muut henkilöt, joiden oikeuksiin, etuihin tai velvollisuuksiin rikos ja sen selvittäminen voivat vaikuttaa.

Tutkinnanjohtaja tai syyttäjä päättävät suoritettavista esitutkintatoimenpiteistä. Kuitenkin myös asianosaisten pyytämät kuulustelut ja muut esitutkintatoimenpiteet on suoritettava, jos ne saattavat vaikuttaa asiaan, eikä niistä aiheudu asian laatuun nähden kohtuuttomia kustannuksia. Asianosaisen on osoitettava, että toimenpiteet ovat edellä mainitulla tavalla perusteltuja.

Suoritettavien esitutkintatoimenpiteiden on myös oltava puolustettavia rikoksen selvittämistarpeeseen nähden (suhteellisuusperiaate), eikä kenenkään oikeuksiin saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä esitutkinnan tarkoituksen saavuttamiseksi (vähimmän haitan periaate). Rikosprosessiin perehtyneellä avustajalla on hyvät edellytykset arvioida, millaisia pyyntöjä asianosaisen puolesta on mahdollisesti tarkoituksenmukaista esittää.

Asianosaisten oikeudet esitutkinnassa

Olennainen asianosaiselle kuuluva oikeus on myös oikeus käyttää esitutkinnassa avustajaa. Avustajan käyttäminen onkin usein perusteltua. Halutessasi voit lukea aiheesta lisää blogissamme julkaistusta kirjoituksesta ”Avustaja kuulusteluihin ja oikeudenkäyntiin”: https://lakitoimistoalexia.fi/?p=580.

Rikoksesta epäillyllä on myös oikeus olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen. Rikoksesta epäillyn ei siten tarvitse edesauttaa häneen kohdistuvan rikosepäilyn selvittämistä. Epäilyllä ei myöskään ole velvollisuutta pysyä totuudessa. On kuitenkin syytä huomioida, että kertomuksen uskottavuus kärsii herkästi, jos epäilty muuttelee kertomustaan prosessin edetessä. Huomionarvoista on toisaalta sekin, että mikäli epäilty myötävaikuttaa rikoksensa selvittämiseen, voidaan rangaistus tietyin edellytyksin määrätä lievennettyä rangaistusasteikkoa soveltaen.

Muilla asianosaisilla kuin rikoksesta epäillyllä puolestaan on velvollisuus pysyä totuudessa. Myös he saavat kuitenkin tietyin edellytyksin kieltäytyä todistamasta. Oikeus vaieta voi liittyä esimerkiksi siihen, että vastaus saattaisi asianosaisen itsensä tai jonkun hänelle läheisen henkilön syytteen vaaraan.

Asianosainen saattaa myös tarvita tukea esimerkiksi kuulusteluun. Avustajan lisäksi asianomistajalle määrätyllä tukihenkilöllä on oikeus olla läsnä kuulustelussa. Lisäksi tutkija voi pyynnöstä sallia, että asianosaisen kuulustelussa on läsnä joku muu asianosaisen tukena toimiva henkilö, kunhan hänen läsnäolonsa ei vaikeuta rikoksen selvittämistä tai vaaranna salassapitovelvollisuutta.

Muita esitutkintaperiaatteita

Esitutkintaan osallistuvia tulee kohdella hienotunteisesti (hienotunteisuusperiaate). Kuulusteltavaa tulisi myös kohdella rauhallisesti ja asiallisesti, eikä häntä saisi johdatella tietyn lausuman antamiseen, eikä esimerkiksi vaikuttaa hänen muistiinsa sopimattomia keinoja käyttäen.

Avustaja varmistaa osaltaan, että esitutkinta suoritetaan asianmukaisesti. Avustajalla on oikeus osallistua kuulusteluun, jos päämiehen oikeuksien valvominen sitä edellyttää.

Lisää julkaisuja löydät Alexian Facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/lakitoimistoalexia/ ja Instagramista: https://www.instagram.com/lakitoimistoalexia/

Lue myös

Lähestymiskielto

Lähestymiskieltoa koskevan lain tarkoituksena on ehkäistä henkeen, terveyteen, vapauteen ja